Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kookatelierbijpanda.nl

1. Definitie

Opdrachtnemer: kookatelier Bij Panda, hierna genoemd kookatelierbijpanda.nl, gevestigd te 7523 JH Enschede aan de Museumlaan 15, telefoonnummer 06-25035626, e-mailadres miranda.fidder@kookatelierbijpanda.nl. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Het KvK-nummer is 65941438, btw-identificatienummer is NL171304822B01.

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna consument) of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: werkdag;

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

3 De overeenkomst
3.1. Aanvaarding
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2. Bevestiging
Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3.3. Techniek
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4. Ontbinding
Opdrachtnemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is opdrachtnemer gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.5. Informatie
Opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

4. Bestellingen
4.1. Besteltijden
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op www.kookatelierbijpanda.nl
4.2. (Grote) bestellingen
De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor juiste koelingsmogelijkheden voor de bestelde producten bij opdrachtnemer, om de kwaliteit te blijven waarborgen.
4.3. Logo/afbeelding op producten
Een logo (tot max. A4 formaat) wordt met eetbare inkt op ouwel/icing/frosting geprint. Het logo en/of de afbeelding dient door de opdrachtgever in JPEG, GIF of PDF ná bevestiging van de opdracht (als bijlage) via e-mail naar miranda.fidder@kookatelierbijpanda.nl te worden nagezonden. Kleurafwijkingen kunnen voorkomen. Lichte kleuren zoals roze en grijs kunnen slecht zichtbaar zijn op de ondergrond waardoor letters en logo's slecht leesbaar kunnen zijn.

5. Levertijd en Bezorging
5.1. Levertijd
Voor alle taart-/bakproducten van kookatelierbijpanda.nl geldt een levertijd van 14 kalenderdagen vanaf het moment van bestelling. Is er sprake van een ‘spoedbestelling’, daarmee wordt bedoeld elke bestelling binnen 14 kalenderdagen tot leverdatum, dan moet de leverdatum eerst via mail of telefonisch worden geverifieerd. *Afwijkende levering: In de periode april t/m september van dinsdag tot en met vrijdagmiddag 13.00 uur
5.2 Bezorging
Standaard bezorgingen vinden plaats van maandag tot en met zondag uitsluitend op afspraak. Er wordt niet bezorgd op zon- en feestdagen en op Koningsdag. *Afwijkende bezorging: In de periode april t/m september van dinsdag tot en met vrijdagmiddag 13.00 uur.
Wij bezorgen onze producten binnen de vestigingsplaats van ons kookatelier gratis (Enschede, Overijssel). Daarbuiten gelden de volgende tarieven:

  • 0 tot 5km buiten Enschede 6,-
  • 5 tot 10km buiten Enschede 12,-
  • alles boven 10km vanaf Enschede tot de locatie (binnen NL) 1,20 per kilometer
*We zijn gevestigd in Enschede en helaas bezorgen we (nog) niet in heel Nederland,  in overleg bedienen we grofweg het gebied rond de gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Overdinkel, Hengelo, Haaksbergen, Almelo.

5.3. Aflevering
Producten worden bij bedrijven afgeleverd aan de receptie en bij consumenten aan de voordeur. kookatelierbijpanda.nl is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten producten niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden in verband met afwezigheid van ontvanger of sluiting van het bedrijf, dan is dit voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer tracht de producten op een nabijgelegen adres te bezorgen en hier een bericht over achter te laten. Indien het niet mogelijk is om producten op een nabijgelegen adres te bezorgen, dan worden producten weer meegenomen en wordt er een bericht naar opdrachtgever gedaan. Taarten en bederfelijke producten wordt hierna 24 uur bewaard. Dit geldt niet voor de zaterdag. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever en de kosten die hieraan zijn verbonden zullen in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.
5.4. Bezorging via PostNL of koeriersdienst
Bieden wij vooralsnog niet aan
5.5 Overmacht
5.5.1 Tijdelijke overmacht
In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.
5.5.2 Blijvende overmacht
In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

6. Betaling
6.1. Facturatie
Voor zakelijke opdrachtgevers wordt de factuur binnen 1 week na levering van de bestelling verstuurd door kookatelierbijpanda.nl. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden.
6.2. Particulieren
Particuliere opdrachtgevers dienen bij de bestelling te betalen via iDEAL, vooraf overmaken of met een creditcard. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden. Een particuliere opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.
6.3. Korting
Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van 7 dagen wordt voldaan.
6.4. Incassokosten
Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige of volledige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, onverminderd de aan opdrachtnemer overige toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, welke op basis van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten afhankelijk van de hoogte van de vordering staffelgewijs respectievelijk worden gesteld op maximaal 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtnemer is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Adressering/data
Als plaats van levering geldt het adres dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. kookatelierbijpanda.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door opdrachtgever.
7.2. Logo/tekst
kookatelierbijpanda.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo en/of tekst.
7.3. Personaliseren van het product
Kookatelierbijpanda.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van afbeeldingen die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot,
de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Eventuele claim zijn te kosten van de opdrachtgever en dien dienen ten allen tijden door de opdrachtgever zelf te worden afgehandeld.

8. Annulering
8.1. Door opdrachtgever
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met kookatelierbijpanda.nl. Dit kan telefonisch of via e-mail. Annuleringen via fax worden niet in behandeling genomen. kookatelierbijpanda.nl kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Indien er nog geen specifieke attributen en/of decoraties zijn besteld en de bestelling nog niet in productie is, kan dit kosteloos. Indien er sprak is van al gemaakte kosten, zullen wij deze naar rato bij de klant in rekening brengen. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.
8.2. Door kookatelierbijpanda.nl
kookatelierbijpanda.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

9. Wijzigingen
Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met kookatelierbijpanda.nl. Dit kan telefonisch of via e-mail tot 4 dagen voor levering. Wijzigingen via fax worden niet in behandeling genomen. Kookatelierbijpanda.nl kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Deze zijn, indien per mail doorgegeven pas definitief zodra opdrachtnemer een bevestiging op de wijziging heeft gestuurd.
Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

10. Klachten
Op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij kookatelierbijpanda.nl. Dit kan telefonisch of via e-mail. Besteller dient de klacht binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek of de gebreken te melden waarbij de klacht volledig en duidelijk wordt ingediend bij opdrachtnemer. In het geval van een klacht moet het geleverde product te alle tijden bij ons worden terug gebracht om de klacht te beoordelen. Wanneer het door toedoen van de opdrachtgever niet mogelijk is het product te brengen of door opdrachtnemer op te halen, kunnen wij de klacht helaas niet in behandeling nemen.

11. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen gegevens van een persoon alleen worden verstrekt met toestemming van de persoon in kwestie.

12. Uitstraling
12.1. Product
De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.kookatelierbijpanda.nl
Afbeelding(en) worden maximaal op A4-formaat afgedrukt.
12.2. Verpakking
De taarten worden geleverd in een kartonnen taartbox, indien mogelijk met een taartdeksel.

13. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.kookatelierbijpanda.nl zijn inclusief 6% btw en exclusief bezorgkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

15. Herroepingsrecht bij levering van producten
15.1. Herroepen
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
15.2. Retourneren
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

16. Kosten in geval van herroeping
16.1. Kosten
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van toezending voor zijn rekening.
16.2. Terugbetaling koopsom
Indien de consument het factuurbedrag heeft betaald, zal de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen.

17. Uitsluiting herroepingsrecht
17.1. Vermelding
Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
17.2. Aard
Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
a. die door de opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1. Recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
18.2. Plaats
Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer gelegen is en van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.